شماره حسابهای كارگزاری

شماره حساب های جاری کارگزاری

الف- حساب های اصلی

بانک ملی ایران

شعبه بورس، کد 695، سیبا 0106449534003

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شیا بانک ملی42017000000106449534003IR

بانک سامان

شعبه بورس، کد 849، حساب جاری 1-59659-40

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک سامان 220560084904000059659001IR

بانک تجارت

شعبه کار کد110 شماره حساب 0156348430

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا 240180000000000156348430 IR

ب- حسابهای فرعی شرکت:

بانک صادرات

شعبه جمهوری، کد ،239 شماره حساب 0103489419008

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک صادرات 640190000000103489419008IR

بانک اقتصاد نوین

شعبه حافظ جنوبی، کد 106، حساب جاری 1-4480-2

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک اقتصادنوین 100550010600200004480001IR

بانک انصار

شعبه امیریه، کد 1872، شماره حساب 1-6965788-43-1872

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شیا انصار 0306301872004306965788001IR

بانک ملت

شعبه بورس، کد 62059، شماره حساب 33701203/93

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا بانک ملت 150120000000003370120393IR

بانک دی

شعبه حافظ، کد 0129، حساب جاری 0100135038009

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره شبا دی 38066000000100135038009IR

ج- فقط جهت واریز مشتریان

بانک پارسیان

شعبه کامرانیه، کد1017، جاری 210004660000

بنام شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان

شماره کارت پارسیان6221061048153672

شماره شبا950540101702100004660000IR

د- مدارک مورد نیاز برای مشتریان جدید

      اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و توضیحات آن

      اصل کارت ملی یا شماره ملی و کپی

      اصل فیش واریزی برای خریداران

      اصل برگه سهام برای فروشندگان

هـ- مدارک مورد نیاز برای تغییر کارگزار ناضر به صورت حضوری

      اصل برگه سهام

      امضا درخواست مربوطهتمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت کارگزاری سهام پژوهان شایان میباشد.